Informovanost pro DODAVATELE dle čl. 13 a 14 nařízení GDPR

V souladu s čl. 13 a 14 nařízení GDPR a na základě příslušného ustanovení Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (https://www.jazykovka.cz/Ochrana‑soukromi/) společnost ASPENA jazyková škola, s.r.o., IČ: 255 94 877, se sídlem Brno, Veveří, Gorkého 64/15, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 36646 vedenou u Krajského soudu v Brně, jakožto správce osobních údajů (dále „Společnost"), informuje dodavatele, kteří nabízejí nebo poskytují Společnosti zboží a služby (dále také „Dodavatel"), o zpracování osobních údajů:

1. Název a kontaktní údaje Společnosti

ASPENA jazyková škola, s.r.o., IČ: 255 94 877, se sídlem Brno, Veveří, Gorkého 64/15, PSČ 602 00, e‑mail: gdpr@aspena.cz.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost není povinna mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

• Společnost získává osobní údaje od Dodavatele prostřednictvím e‑mailu nebo formuláře na internetových stránkách společnosti.
• Získané osobní údaje Dodavatele Společnost zpracovává automatizovaně i manuálně.
• Za Dodavatele, jehož osobní údaje jsou Společností zpracovávány v souladu s nařízením GDPR, může být považována fyzická osoba:
a) nabízející nebo poskytující Společnosti lektorské služby (dále „Zhotovitel"),
b) jiná podnikající fyzická osoba (dále „Ostatní dodavatel"), nebo
c) fyzická osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby dodavatele ad a) nebo ad b), (dále „Ostatní dodavatel").


3.1 Zhotovitel – účely a právní základ zpracování

Osobní údaje Zhotovitele zpracovává Společnost v souladu s nařízením GDPR za následujícími účely, přičemž postupuje na základě a v rámci níže uvedených právních titulů ke zpracování osobních údajů:
• plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zhotovitel – zejména identifikace a kontaktování Zhotovitele, podmínky plnění smlouvy, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy, práva a povinnosti z odpovědnosti za vady (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR),
• plnění právních povinností vztahujících se na Společnost, která je účetní jednotkou a daňovým subjektem, a z tohoto důvodu uchovává dokumenty a účetní doklady, které mohou obsahovat osobní údaje Zhotovitele; dále také plnění právních povinností Společnosti v rámci      odpovědnosti za vady (čl. 6 písm. c) nařízení GDPR),
• naplnění oprávněných zájmů Společnosti – zejména soudní či mimosoudní vymáhání pohledávek za Zhotovitelem, zasílání newsletteru Zhotoviteli, hodnocení poskytovaných služeb Zhotovitele, navazující poptávka služeb Zhotovitele (čl. 6 písm. f) nařízení GDPR).

3.2 Ostatní dodavatel – účely a právní základ zpracování

Osobní údaje Ostatního dodavatele zpracovává Společnost v souladu s nařízením GDPR za následujícími účely, přičemž postupuje na základě a v rámci níže uvedených právních titulů ke zpracování osobních údajů:
• plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Ostatní dodavatel – zejména identifikace a kontaktování Ostatního dodavatele, podmínky plnění smlouvy, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy, práva a povinnosti z odpovědnosti za vady (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR),
• plnění právních povinností vztahujících se na Společnost, která je účetní jednotkou a daňovým subjektem, a z tohoto důvodu uchovává dokumenty a účetní doklady, které mohou obsahovat osobní údaje Ostatního dodavatele (čl. 6 písm. c) nařízení GDPR),
• naplnění oprávněných zájmů Společnosti – zejména soudní či mimosoudní vymáhání pohledávek za Ostatním dodavatelem, hodnocení poskytovaných služeb Ostatního dodavatele, navazující poptávka služeb Ostatního dodavatele (čl. 6 písm. f) nařízení GDPR).

4. Oprávněné zájmy Společnosti

Společnost využívá zejména následující oprávněné zájmy v oblasti zpracování osobních údajů:
• vzdělávání – zasílání newsletteru Zhotoviteli za účelem informovanosti a zvyšování kvalifikace,
• vymáhání pohledávek – soudní či mimosoudní vymáhání případných pohledávek za Dodavatelem,
• hodnocení poskytovaných služeb Dodavatele – vhodné nastavení priority Zhotovitele, hodnocení Dodavatele za účelem ochrany majetku Společnosti,
• navazující poptávka služeb Dodavatele.

5. Příjemci osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo zpřístupnit osobní údaje Dodavatele zaměstnancům Společnosti, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. pro účetní, IT a marketingové služby), a případně dalším osobám a institucím v souladu s právními předpisy, zejména státním orgánům a jiným orgánům veřejné správy na základě zákonné povinnosti poskytnout osobní údaje.

6. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje Dodavatele budou Společností uchovány po dobu trvání smlouvy s Dodavatelem nebo po dobu 10 let od zavedení osobních údajů Dodavatele do IS Společnosti. Po ukončení trvání smlouvy s Dodavatelem budou osobní údaje Dodavatele dále uchovávány ke splnění právních povinností dle příslušných zákonů (zejména v oblasti účetní a daňové) a současně po dobu 10 let od ukončení smlouvy za účelem realizace výše uvedených oprávněných zájmů Společnosti.

8. Práva Dodavatele ke zpracovávaným osobním údajům

Dodavatel může u Společnosti uplatnit následující práva ve vztahu ke svým osobním údajům, a to formou e‑mailu na adresu gdpr@aspena.cz:

• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování po určitou dobu,
• právo na přenositelnost,
• právo vznést námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu.

9. Právo odvolat souhlas

Je‑li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, může Dodavatel tento souhlas kdykoli odvolat e‑mailem na adrese gdpr@aspena.cz.

10. Právo podat stížnost

Dodavatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, domnívá‑li se, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení nařízení GDPR.

11. Zákonný/smluvní požadavek poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů Dodavatele je primárně smluvním požadavkem. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů Dodavatelem je neuzavření smlouvy.

12. Automatizované rozhodování včetně profilování

Osobní údaje Dodavatele nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH